python遍历列表的注意点

python遍历列表的注意点

1、使用单数和复数式名称,可帮助你判断代码段处理的是单个列表元素还是整个列表。

2、Python解释器根据水平缩进情况来解读代码,如果没有缩进,将会报错。

实例

       names = ["zhang_san","chen_cheng","li_hong"]
 步骤1 for name in names:
 步骤2     print(name)
 
结果:zhang_san
     chen_cheng
     li_hong


微信扫描下方的二维码阅读更多精彩内容

python遍历列表的注意点


感谢对大飞哥的支持

相关新闻